วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ

เนื้อหา/แบบทดสอบ
กิจกรรมระหว่างเรียน
Web site ที่น่าสนใจ

ทดสอบก่อนเรียน

1.1 ระบบปฏิบัติการ (Operating System : OS) คืออะไร
1.2 หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ
1.3 โครงสร้างพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์
1.4 แชลแนลและหน่วยควบคุมอุปกรณ์
1.5 การติดต่อระหว่างอุปกรณ์รอบข้างกับซีพียู
1.6 วิวัฒนาการและชนิดของระบบปฏิบัติการ
1.7 องค์ประกอบของระบบปฏิบัติการ

แบบทดสอบหลังเรียน

ทำตามใบงานที่มอบหมายบนเวป

<< back >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น